Fællesfag

På første årgang ligger fire større almendannende fag som en central del af uddannelsen. Disse fællesfag hedder: Balancen, Fællesskabet, Sproget og Tanken, og er fag, der ud fra forskellige faglige synsvinkler tilsammen skal indbyde til at reflektere over mennesket og verden, og som bredt set sigter imod udviklingen af din personlighed i forhold til det at skulle ud og være lærer i de frie skoler. 

Fagene skal give en form for fælles grunduddannelse, hvor vi i fællesskab udforsker, drøfter og reflekterer over, hvad der skal til for at blive en bedre og bredere funderet ny ung lærer i de frie skoler, og bliver bedre til at forstå, kvalificere og acceptere både egne og andres holdninger. 

Balancen 

Hvorfor er det så svært at leve et sundt liv, hvordan kan man komme tættere på naturen, og hvad skal der til for at leve et lærerliv i balance? I Balancen udforsker vi mennesket og verden, med udgangspunkt i naturfaglig viden og metoder. Undervisningen i Balancen indeholder to store temaer: ”Krop og Sundhed” og ”Mennesket og Naturen”, og de to temaer har det til fælles, at de begge handler om, hvordan vi som mennesker i verden kan forsøge at holde balancen i livet. 

Sagt på en anden måde, så er bæredygtighed et centralt begreb i Balancen, og vi sigter imod at få lidt mere forståelse, nogle flere handlemuligheder og ikke mindst en hel del mere livsmod og livsglæde ind i arbejdet med bæredygtighed. 

Fællesskabet 

I Fællesskabet arbejdes primært indenfor hovedtemaerne ”Skole og samfund” og ”Magt og medbestemmelse”. Vi kigger f.eks. på skolens historiske udvikling fra latinskole til i dag, og hvordan skolens formål og indhold defineres i forskellige sammenhænge og perioder, herunder forholdet mellem den samfundsmæssige og den skolemæssige udvikling. Vi arbejder med forskellige magtbegreber, og hvordan de kommer til udtryk i klasserummet. Og så undersøger vi, hvilke demokratiske idealer der præger dansk skolekultur, og hvordan man kan udøve indflydelse i en skolepolitisk sammenhæng.  

Derudover er der et tæt samarbejde med Friskolearkivet, hvor der arbejdes med konkrete nedslag i de frie skolers historie, selvforståelse og didaktik. Samlet set er målsætningen at hjælpe de studerende til at reflektere over den frie skoletradition, de træder ind i, og hvordan de vil varetage og fortolke den.  Med andre ord: Hvilken fri skolelærer vil du være? 

Sproget 

I Sproget arbejder vi med at gøre dig til bevidst sprogbruger. Sproget er en vej til erkendelse, dannelse og livsoplysning, og derfor er alle fag sprogfag. Uanset hvilket fag, du vil undervise i, skal du være bevidst om dit sprog, og at faget har sine egne fagudtryk.  

Sproget er kultur- og identitetsskabende. Gennem sproget kan du positionere dig – du kan variere dit sprog alt efter, hvem du er sammen med, og du kan fremstå både tillidsvækkende og utroværdig. Sproget er også et redskab, du gør brug af, når du kommunikerer med andre – det kan være forældre, pædagoger eller andre fagpersoner omkring dig. Derfor er det vigtigt, at du ved, hvordan du skaber de bedste betingelser for en klar kommunikation. 

Tanken 

I Tanken arbejder vi med forskellige religionsfaglige og filosofiske aspekter af det at være menneske og det at være lærer: Hvad er et menneskesyn, hvilke menneskesyn har vi, og hvilke menneskesyn møder vi i skolerne? Hvordan kan forskellige menneskesyn arbejde sammen? Hvilken etik står vi på, og kan man overhovedet stå på en etik, og kan man nøjes med én etik? Hvad er vores ansvar i arbejdet med børn i skolen, når barnet er i sorg?  

Spørgsmålene er mange, svarene ikke entydige, men sammen drøfter vi blandt andet ovenstående temaer – menneskesyn, etik og børn & sorg – og bliver klogere på, hvad det betyder for os som mennesker og som lærere. Grundtvigs idéer om vekselvirkning står centralt i måderne, vi arbejder på, men vi afprøver også en række arbejdsformer fra stjerneløb over LEGO-byggeri til brætspil. 

Livet på Den frie Lærerskole