Regnskab og budget

Den frie Lærerskole drives ved tilskud fra staten, ved betaling fra de studerende og ved indtægtsgivende virksomhed i øvrigt.

Skolens regnskabsår følger finansåret.
Omkring 1. november påbegyndes den årlige budgetlægning i styrelsen. Stormødet orienteres om de overordnede principper, og den forventede størrelsesorden for Lærer/elevrammen, som fordeles af Stormødet.

Under stormødet er nedsat to udvalg, der arbejder med økonomi. Det er budgetudvalget og paritetisk udvalg. De beskrives begge i studiehåndbogen.

Kontorleder og forstander har ansvaret for, at skolens regnskab udarbejdes. Tillidsmænd, ansatte samt studerende ved DfL har ret til indsigt i skolens budgetter og regnskaber.

Årsrapport 2022

Livet på Den frie Lærerskole