Organisering

Den frie Lærerskole er organiseret ud fra Fundatsens bestemmelser om skolens ledelse som opdelt i tre lag: Tillidsmandskredsen, Styrelsen og Forstanderen. Nedenfor kan du læse mere om de tre lags ansvarsområder.

Tillidsmandskredsen

Tillidsmandskredsen er skolens øverste myndighed og fungerer som skolens repræsentantskab. Den består af mindst 101 medlemmer, der vælges for en 4-årig periode. Tillidsmandskredsen har beslutningsmyndigheden over skolens fundats, som udtrykker skolens overordnede formål og styrelse. Tillidsmændene er en kreds af mennesker, der er optaget af skolens formål, historiske baggrund og aktuelle virke. Det er tillidsmandskredsens opgave at støtte og styrke Den frie Lærerskoles virke gennem overordnede beslutninger på tillidsmandsmøderne i henhold til nærværende fundats samt ved almindelig folkelig oplysning om skolens formål og virke.

Styrelsen

Styrelsen har over for tillidsmandskredsen det overordnede økonomiske ansvar for skolen. Styrelsen skal for tillidsmandskredsen og Uddannelses- og Forskningsministeriet påse, at skolen drives i overensstemmelse med sit formål og efter de til enhver tid gældende love. Styrelsen udøver sit ansvar i samråd og samarbejde med forstander og forretningsfører. Tillidsmandskredsen vælger 7 af de 11 styrelsesmedlemmer, som tilsammen udgør skolens styrelse. Skolens medarbejdere vælger yderligere to styrelsesmedlemmer, skolens elevforening vælger et medlem og de studerende vælger et medlem. Du finder Styrelsens medlemmer her.

Forstanderen

Forstanderen har under ansvar over for styrelsen den daglige ledelse af og ansvaret for skolens og læreruddannelsens økonomi, personale og pædagogik. Forstanderen ansætter og afskediger personalet. Forstanderen repræsenterer i det daglige Den frie Lærerskole udadtil og har ansvaret for at vedligeholde og udbygge skolens kontakt til de frie skoler og de folkelige bevægelser og foreninger. Forstanderen skal indgå i en dialog med tillidsmandskredsen om de overordnede retningslinjer for den pædagogiske ledelse. Forstanderen ansættes og afskediges af Styrelsen. 

Den daglige ledelse af Lærerskolen finder sted i regi af ledergruppen bestående af forstander, kontorleder, uddannelsesleder, køkkenleder og serviceleder. 

Foruden disse tre ledelseslag er skolens daglige virke organiseret i en demokratisk struktur, kaldet Folkestyret.

Livet på Den frie Lærerskole