Skriftlige opgaver og speciale

Udover de forskellige former for skriftlige øvelser og opgaver, der indgår som en del af uddannelsens forskellige fag, skal de studerende i løbet af uddannelsen udarbejde en række skriftlige opgaver og rapporter, der har til formål at udbygge den studerendes skriftlige kompetence og evne til at formulere sig om udvalgte faglige og pædagogiske emner og problemfelter. Det skriftlige arbejde skal afspejle den studerendes evne til at bearbejde et fagligt stof af emne- eller problemorienteret karakter, der relaterer sig til læreruddannelsens fag. 

På 1. og 2. årgang skal der skrives en faglig artikel med afsæt i et selvvalgt fagligt emne.

På 4. årgang udarbejdes en praktikrapport som opfølgning på praktikopholdet på 3. år, samt skrives en faglig hovedopgave med afsæt i et af den studerendes linjefag.

På 5. årgang laves der speciale i forårssemestret.

Speciale

På det sidste semester af læreruddannelsen på Den frie Lærerskole laver de studerende speciale. I specialet bygger de studerende videre på den undervisning, de har været præsenteret for gennem uddannelsen. Der er dog ikke tale om et speciale, som man normalt kender det fra universiteterne.  

Specialet udarbejdes i grupper på 4-8 studerende, og emnevalget er i vid udstrækning frit. Fordybelsen foregår indenfor afgrænsede emner knyttet til en bestemt elevgruppe i et enkelt fag eller inddrager elementer fra mange fag i et mere tværfagligt speciale. Hver specialegruppe skal lave en specialerapport om det emne, der arbejdes med, og et udadrettet pædagogisk/didaktisk produkt. I afslutningen af forløbet afholder hver specialegruppe desuden et kursus for de øvrige studerende på de andre årgange inden for specialeemnet. 

Formålet med specialet er at give de studerende mulighed for at fordybe sig i selvvalgte faglige eller tværfaglige emner, der samtidig indeholder interessante problemstillinger af pædagogisk/didaktisk karakter. De studerende skal gennem dette arbejde desuden vise, at de kan forholde sig reflekteret til lærergerningen gennem arbejdsprocesser, der skaber tydelig kobling mellem teori og praksis. 

Livet på Den frie Lærerskole